motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

1. výzva OPS pro Český ráj – OP TAK – Technologie pro MAS (CLLD)

Seznam přijatých žádostí:
1. výzva OPS pro Český ráj – OP TAK – Technologie pro MAS (CLLD)

 

Pozor! Ke dni 16.2.2024 došlo k aktualizaci přílohy č. 1 Podnikatelský záměr. K aktualizaci došlo na základě změny tohoto formuláře ve výzvě Řídícího orgánu. K podání žádosti na MAS prosím použijte pouze aktuální formulář.
 

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 12.2.2024 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 s názvem 1. výzva OPS pro Český ráj – OP TAK – Technologie pro MAS (CLLD).

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

 

Na MAS se podává vyplněný a elektronicky podepsaný podnikatelský záměr, který je spolu s relevantními přílohami odeslán z datové schránky žadatele do datové schránky MAS: 2rbzcq6. Pro podpis projektového záměru je nutné si zřídit elektronický podpis. Získat jej lze u třech poskytovatelů:

Česká pošta, s.p. 

eIdentity a.s. 

První certifikační autorita, a.s. 

 

Administrace projektu na MAS se řídí Interními postupy ve verzi 1.0 ze dne 8.2.2024. 

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují:

 

Pokud je projekt MAS vybrán, vydá MAS žadateli Vyjádření MAS o souladu podnikatelského záměru se SCLLD OPS pro Český ráj s platností 60 kalendářních dnů a žadatel poté podá plnou verzi žádosti prostřednictvím MS2021+ – https://iskp21.mssf.cz/.

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I., na stránkách MPO, kde je žadatelům k dispozici nejen text výzvy ŘO vč. příloh, ale i pravidla pro žadatele – zvláštní část:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477/

 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část jsou uvedena zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak–267118/

Seminář pro žadatele proběhne 14.3.2024 od 10:00 hodin v sídle MAS Český ráj a Střední Pojizeří, náměstí Míru 5, 50743 Sobotka. Na seminář se prosím předem registrujte na výše uvedených kontaktech.

Pozvánka na seminář

 

Zveřejňujeme prezentace ze semináře:

 

 

Šablona Programového rámce  OP TAK