motto: "Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří"

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem „Řídící a administrativní schopnosti MAS“, registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002128, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Popis projektu:

Projekt přispěje k zajištění řídících a administrativních schopností MAS v rámci přípravy a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V rámci realizace dojde k zajištění chodu kanceláře MAS, administraci vyhlášených výzev v jednotlivých programových rámcích, příjem žádostí, hodnocení a výběru projektů, monitorování a evaluace CLLD atd. Projekt přispěje i k animacím školských zařízení.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění řídících a administrativních schopností Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020.

Výstupy projektu:

– podpora činnosti OPS-MAS (budování kapacit, odborná příprava a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD, vzdělávání zaměstnanců, aktivity spojené s realizací SCLLD, např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitoring a evaluace realizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS, atd.)

– animace SCLLD (aktivity spojené s propagací, osvojováním příkladů dobré praxe, realizace seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlašovaným výzvám MAS apod.)

– animace škol a školských zařízení v OP VVV (metodická a technická pomoc, školení, konzultační a další činnost školským zařízením pro efektivní a snazší čerpání šablon OP VVV)

Informace o projektu:

Program: Integrovaný regionální operační program

Doba realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023

Celkový rozpočet projektu: 14 068 529,26 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 13 365 102,79 Kč